Toelichtingspagina 

Inschrijfformulier

Geregistreerde Alternatieve Beleggingsinstelling (abi)

Een alternatieve beleggingsinstelling (abi) is een:

i) instelling voor collectieve belegging,

ii) die bij een reeks beleggers

iii) kapitaal ophaalt,

iv) om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid,

v) in het belang van deze beleggers te beleggen,

vi) en die niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE richtlijn (2009/65/EG).

Een abi wordt beheert door de Beheerder. In de meeste gevallen wordt de administratie van het fonds verricht door een specialistische fondsadministrator. Veel voorkomende abi’s zijn hedge fondsen, private equity fondsen, venture capital fondsen, infrastructuurfondsen, vastgoedfondsen, grondstoffenfondsen, aandelenfondsen, obligatiefondsen en fund-of-funds.

In dit geval gaat om een fonds dat zich heeft aangemeld voor het Alternative Investment Fund Manager Directive (“AIFMD”) registratieregime van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”), de zogenoemde ‘light’ beheerders. Hiermee is een vrijstelling van de AIFMD-vergunning verleend voor het beheren van vermogen als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft.


Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor de vaststelling van de nationaliteit is een kopie van een van de onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

– (Nederlands of buitenlands) paspoort.

– Nederlands rijbewijs.

– Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.

Een buitenlands rijbewijs wordt niet geaccepteerd als identiteitsbewijs voor dit formulier.

IBAN

IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’. Dit rekeningnummer is in ieder land op deze manier opgebouwd. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor:

– de landcode (NL voor Nederland);

– een controlegetal (twee cijfers);

– een code van de bank (in Nederland vier letters), en

– een of meerde nullen.

In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens.

Verklaring Herkomst van Vermogen

Financiële instellingen zoals beleggingsinstellingen vallen onder de De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet heeft als doel om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Als gevolg hiervan vragen beleggingsinstellingen informatie uit aan participanten en overige belanghebbende om te herkomst van het vermogen te kunnen achterhalen. Hieronder wordt een opsomming gegeven van verschillende vragen die gesteld kunnen worden en de documentatie die hierbij opgevraagd kan worden ter onderbouwing.

Bron van middelen

Werk

Vervolgvragen

– Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?

– Wat was/is uw functie

– Wie is/was uw werkgever or wat is/was de naam uw onderneming?

– Wat is de duur van de arbeidsrelatie of hoe lang bestaat uw eigen onderneming?


Documentatie

Loonstrook

Vastgoed

– Hoe is het vermogen dat u wenst in te leggen tot stand gekomen middels eerdere beleggen in vastgoed?

– Wat is het totale rendement?

– Hoe lang heeft u belegd?

– Waarin heeft u belegd?


Verkoopakte onroerend goed / bewijs van huurinkomsten

Erfenis


– Welk bedrag heeft u ontvangen?

– Wat is uw relatie met de persoon waarvan u de erfenis heeft ontvangen?

– Hoe heeft de erflater het vermogen verkregen?

– Hoeveel andere erfgenamen waren er naast u?


Akte van vererving


Pensioen

– Wat is de hoogte van uw maandelijkse pensioeninkomen?

– Hoe lang bent u al met pensioen?


Overzicht pensioeninkomen

Overig

– Overwaarde huis

– Dividenduitkering

– Schenking

– Beleggingswinst


Verkoopakte onroerend goed

Dividendoverzicht

Schenkingsakte

Rendementsoverzicht


PEP (Politically Exposed Person)

PEP is de afkorting van politically exposed person. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Als een PEP wordt in ieder geval aangemerkt een natuurlijk persoon (ongeacht nationaliteit) die een of meer van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed:

– lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;

– lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;

– parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;

– staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;

– ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;

– lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;

– lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;

– bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een politieke internationale organisatie die op basis van politieke overeenstemming tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld VN, de instellingen van de EU, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie).

Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt. Klik hier voor een lijst van de functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd.


U.S. Person

Een U.S. person is:

– een organisatie die aan de onderstaande voorwaarden voldoet;

– een natuurlijk persoon die aan de onderstaande voorwaarden voldoet; en

– een nalatenschap van een erflater die staatsburger of inwoner is van de Verenigde Staten.


Rechtspersoon

Er is sprake van een U.S. person bij rechtspersonen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

– de activiteiten van de organisatie worden verricht in de Verenigde Staten (met uitzondering van de U.S. Territories);

– de organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een van de federale Staten (met uitzondering van de U.S. Territories);

– de organisatie is een trust en voldoet aan de volgende vereisten:

        i. een rechter in de Verenigde Staten is volgens de van toepassing zijnde wet bevoegd tot bevelen of uitspraken over nagenoeg alle kwesties omtrent het beheer van de trust; en

     ii. een of meer U.S. persons zijn bevoegd tot alle wezenlijke beslissingen omtrent de trust.


Natuurlijk persoon

Er is sprake van een U.S. person als één of meer van de onderstaande situaties op een natuurlijk persoon van toepassing zijn:

– U heeft een Amerikaans paspoort;

– U woont in de Verenigde Staten;

– U bent geboren in de Verenigde Staten;

– U hebt een Amerikaans woonadres, postadres of telefoonnummer;

– U maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten;

– U hebt een volmacht met een Amerikaans adres;

– U hebt een Per Adres (P/A) in de Verenigde Staten;

– U bent in het bezit van een Green Card of was in het verleden in het bezit van een Green Card;

– U bent een ‘beschermd persoon’, een niet- Amerikaanse burger die asiel is verleend op grond van de immigratie- en naturalisatiewet;

– U voldoet aan de zogenaamde ‘substantiële aanwezigheidstest’, wat betekent dat u ten minste fysiek aanwezig bent geweest in de Verenigde Staten voor de duur van:

       1. 31 dagen in het lopende jaar; en

      2. 183 dagen in de periode van drie jaar bestaande uit het lopende jaar en de twee onmiddellijk voorafgaande jaren. Deze 183 dagen zijn de som van:

              – alle dagen waarop u aanwezig was in het lopende jaar;

              – een derde van de dagen waarop u aanwezig was in het eerste jaar voorafgaand aan het lopende jaar; en

              – een zesde van de dagen dat u aanwezig was in het tweede jaar voorafgaand aan het lopende jaar.

Belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Indien een organisatie of een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan de organisatie of de natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een organisatie of een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet.

Indien u er niet zeker van bent of een organisatie of een natuurlijk persoon een U.S. person is, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.


FATCA/CRS

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA sluit de Nederlandse overheid een overeenkomst met de Verenigde Staten voor uitwisseling van de informatie over:

– U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en

– Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.


Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s)

Een Ultimate Beneficial Owner (hierna te noemen “UBO”) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon of vennootschap en te allen tijde een natuurlijk persoon.

Rechtspersoon

Bij een rechtspersoon is sprake van een UBO als een natuurlijk persoon:

– een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van de organisatie;

– meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie;

– feitelijk zeggenschap* kan uitoefenen in de organisatie;

– begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de organisatie is; of

– een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen in de organisatie.


Personenvennootschap

Bij een personenvennootschap, bijvoorbeeld een eenmanszaak, VoF, CV of maatschap, dan is de UBO:

– de natuurlijke persoon die bij ontbinding recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de gemeenschap;

– de natuurlijke persoon die recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de winsten;

– de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van stemmen is vereist; of

– de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap* heeft over de personenvennootschap.


Vereniging, stichting of geloofsgemeenschap

Bij een een vereniging, stichting of geloofsgemeenschap, dan is de UBO:

– de natuurlijke personen die het bestuur vormen, waaronder in ieder geval de voorzitter, de penningmeester en de secretaris;

– de natuurlijke persoon die volgens statuten of reglementen de feitelijke zeggenschap heeft over de vereniging, stichting of geloofsgemeenschap.


* van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

– een meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan;

– de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten;

– op andere wijze een overheersende invloed heeft op een onderneming of personenvennootschap; of

– het recht heeft om (een deel van) de activa van een onderneming of een personenvennootschap te gebruiken.


Pseudo UBO(s)

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO’s. Dat zijn natuurlijk personen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’. Het verschilt per soort rechtspersoon of vennootschap wie daaronder moet worden verstaan. Pseudo-UBO’s zijn een terugvaloptie: bij vennootschappen komt dit niet vaak voor; bij stichtingen en verenigingen komt dit wel vaker voor.