AssetCare Fund Services

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en alle onderliggende pagina’s, welke zijn samengesteld door AssetCare Fund Services.

Door deze website te bezoeken verklaart de gebruiker, oftewel de bezoeker van de website, akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AssetCare Fund Services zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AssetCare Fund Services niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AssetCare Fund Services garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AssetCare Fund Services wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

AssetCare Fund Services behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare Fund Services of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare Fund Services is het niet toegestaan links naar de website of onderliggende webpagina’s van AssetCare Fund Services weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

AssetCare Fund Services behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

privacybeleid

Met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar het  privacybeleid.

Download brochure

Voer uw e-mailadres in en ontvang direct een volledig overzicht van onze dienstverlening